• Υπηρετήστε τον «Βασιλέα των Εθνών» κι’ Επιζήσατε