• «Εκείνα που Θυσιάζουν τα Έθνη, τα Θυσιάζουν στα Δαιμόνια»