• Μάρκος, ο Συγγραφέας του Γεμάτου από Δράση Ευαγγελίου