• Επιστολή στους Κολοσσαείς—Καλή Συμβουλή σε Ζητήματα Πίστεως και Διαγωγής