• Η Περιφερειακή Συνέλευση για το 1986 «Θεία Ειρήνη»