• Δικαιοσύνη Δεν Αποκτάται με Προφορικές Παραδόσεις