• Να Είστε Εκτελεστές του Λόγου, Όχι Μόνο Ακροατές