• Ένα Θεόπνευστο Πρότυπο Χριστιανικού Ιεραποστολικού Έργου