• Η Θεία Διδασκαλία Εναντίον των Διδασκαλιών των Δαιμόνων