• ‘Χειρισμός του Λόγου της Αλήθειας με Ορθό Τρόπο’