• Πατέρας και Πρεσβύτερος—Εκπλήρωση και των Δύο Ρόλων