• Χάρισμα—Αίνος για τον Άνθρωπο ή Δόξα για τον Θεό;