• Μπορείτε να “Διακρίνετε και το Ορθό και το Εσφαλμένο”;