• Να Δείχνετε «Κάθε Πραότητα προς Όλους τους Ανθρώπους»