• Σχολή Γαλαάδ—60 Χρόνια Ιεραποστολικής Εκπαίδευσης