• Κύρια Σημεία από τις Επιστολές Προς τους Γαλάτες, τους Εφεσίους, τους Φιλιππησίους και τους Κολοσσαείς