• Εδώ και Ενενήντα Χρόνια, “Θυμάμαι τον Μεγαλειώδη Δημιουργό Μου”