• Η Συναγωγή—Εκεί Όπου Κήρυξαν ο Ιησούς και οι Μαθητές Του