• Παρουσίασις των Αγαθών Νέων—«Συμπτωματική Μαρτυρία»