• Ginahulat Mo Bala “ang Siudad nga May Matuod nga mga Sadsaran”?