• Ibhohiẹn Nesi Osẹnobulua—Ọle Be Re Ẹghe Nọn Tanlẹn Nin Ẹbho Rẹ Fidenọ?