• Чет тилиндеги жыйналышта кызмат кылуу менен бирге рухийлигиңди чыңда