• Okażmy się godnymi wejścia do nowego porządku Bożego