• Program teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej na rok 1995