• A7-F Upenyu hwaJesu Panyika—Ushumiri Hwakazoitwa naJesu Kumabvazuva kwaJodhani Zvakare