• பேரழிவுகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நாங்கள் எப்படி உதவி செய்கிறோம்?