• பிரசங்கிப்பதற்கான கருவிகள்​—⁠உலகெங்குமுள்ள மக்களுக்காகப் பிரசுரங்களைத் தயாரித்தல்