• பிரசங்க வேலையின் பலன்கள்—‘வயல்கள் . . . அறுவடைக்குத் தயாராக இருக்கின்றன’