• ஆன்மீக விஷயங்களில் ராஜா தன் மக்களைப் புடமிடுகிறார்