• ஒழுக்க விஷயங்களில் புடமிடப்படுதல்​—⁠கடவுளைப் போல பரிசுத்தமாக இருப்பது