• ‘சமாதானத்தின் கடவுளை’ சேவிக்க ஒழுங்கமைக்கப்படுதல்