• நல்ல செய்தியை அறிவிப்பவர்கள் வழக்குத் தொடுக்கிறார்கள்