• கடவுளுடைய அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளுக்குப் பணம் கிடைக்கும் விதம்