• கடவுளுடைய அரசாங்கம் எதிரிகளை ஒழித்துக்கட்டுகிறது