• கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிய சத்தியம்​—⁠ஆன்மீக உணவைக் கொடுப்பது