• கடவுளுடைய அரசாங்கத்தைப் பற்றிப் பிரசங்கிப்பது​—⁠நல்ல செய்தியை உலகம் முழுவதும் பரப்புவது