• கடவுளுடைய அரசாங்கத்தின் நெறிமுறைகள்—கடவுளுடைய நீதிநெறிகளைத் தேடுவது