• கடவுளுடைய அரசாங்கத்தின் வெற்றிகள்​—⁠நல்ல செய்தியை அறிவிக்க சட்டப்பூர்வ உரிமை பெறுவது