• கடவுளுடைய அரசாங்கத்தின் கல்வித் திட்டம்​—⁠ராஜாவின் ஊழியர்களுக்குப் பயிற்சி கொடுப்பது