• கடவுளுடைய அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவு​—⁠வழிபாட்டு இடங்களைக் கட்டுவதும் நிவாரண உதவிகளை அளிப்பதும்