• இயல்புக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தியை யெகோவா கொடுக்கிறார்