• யெகோவாவின் வணக்க ஸ்தலத்திற்கு மரியாதை காட்டுங்கள்