• Kung Bakit Duda ang Marami na Mapagkakaisa ng Relihiyon ang mga Tao