• Mga Magulang—Maging Magandang Halimbawa sa Inyong mga Anak