• Can đảm nhờ có đức tin và lòng kính sợ Đức Chúa Trời