• Người khác có cảm thấy khoan khoái khi đến gần bạn không?