• Noi gương sứ đồ Phao-lô để tiến bộ về thiêng liêng