• Trưởng lão—‘Những cộng sự mang lại niềm vui cho chúng ta’