• Η Κατάκτηση της Υποσχεμένης Γης από τους Ισραηλίτες