• ‘Μακάριοι οι Έχοντες Συναίσθησιν της Πνευματικής των Ανάγκης’